Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη προϊσταμένου/ης εκπαιδευτικών θεμάτων ΠΕ Ιωαννίνων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-9ΠΚ54653ΠΣ-Ν53

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΕΚΠΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΘΜΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Ανακοίνωση Προκήρυξης θέσης στο Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΨΥΨΚ465ΧΘΨ-Υ1Π

Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

65ΡΧ465ΧΘΨ-ΣΝΖ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ Δ_ΝΤΩΝ ΕΚΠ_ΣΗΣ

Κοινοποίηση προκήρυξης κενούμενης θέσης προϊσταμένου τμήματος Ε” εκπαιδευτικών θεμάτων διεύθυνσης ΠΕ Ηρακλείου Κρήτης

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

788Ν4653ΠΣ-ΞΡΘ

Πρόσκληση ενδιαφέροντος μόνιμων εκπ/κών κλάδου ΠΕ11 – Φ.Α. για την εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κατά το σχ. έτος 2018-19

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

178173_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΚΩΝ_ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΑΜΠΕΡΕ Ή ΕΛΣΙΝΚΙ, ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ229 ERASMUS PLUS

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Mειοδοτικός διαγωνισμός Φινλανδία Δ.Σ. Πλατέος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΤΑΛΛΙΝ, ΕΣΘΟΝΙΑ) ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑ229 ERASMUS PLUS

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

Mειοδοτικός διαγωνισμός Εσθονία Δ.Σ.Πλατέος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π/ΒΑΘΜΙΑΣ & Δ/ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΟΡΙΣΤΟΥΝ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ (ΣΕΠ) ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ Ή/ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

ΩΨΤΟ4653ΠΣ-ΝΩΘ

ΠΛΗΡΩΣΗ ΚΕΝΟΥΜΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΗΜΑΘΙΑΣ & ΠΕΛΛΑΣ

Ανάρτηση τηλεοπτικού μηνύματος στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης

24161 ΩΙ3Α4653ΠΣ-Η3Λ

24162 Ψ96Ι4653ΠΣ-ΘΝ8