ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ «1821 200 χρόνια μετά….»

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του 5/θέσιου οργανικά Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκήπου της Δ/νσης ΠΕ Λέσβου

Η Διευθύντρια Π.Ε. Νομού Λέσβου

Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
Τη θέση του/της Διευθυντή/ντριας του 5/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκήπου της Δ/νσης Π.Ε. Λέσβου με θητεία που ξεκινά με την τοποθέτηση του και λήγει με την επιλογή, τοποθέτηση και ανάληψη υπηρεσίας νέων στελεχών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν.4692/2020
Κ α ι Κ α λ ο ύ μ ε
Τους/Τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που υπηρετούν στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής όπως προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 22 του Κεφαλαίου Γ του Ν. 4547/2018 να υποβάλλουν σχετική αίτηση συνοδευόμενη με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την Παρασκευή 07 Μάϊου 2021 έως και τη Δευτέρα 17 Μάϊου 2021 (ώρα 12:00 μ.μ) στη Δ/νση Π.Ε. Λέσβου.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του/της Διευθυντή/ντριας του 5/θέσιου οργανικά Δημοτικού Σχολείου Παλαιοκήπου της Δ/νσης ΠΕ Λέσβου