3ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη – πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Η ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Προκηρύσσουμε την πλήρωση με επιλογή πενήντα οκτώ (58) θέσεων Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που έχουν τα νόμιμα προσόντα να υποβάλουν σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα αναγκαία δικαιολογητικά

Η προκήρυξη (στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε (word)

110 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΟΚΟΥ