Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το σχολικό έτος 2022-2023

Eγκύκλιο για υποβολή αιτήσεων μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για αποσπάσεις σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και σε ξεχωριστό αρχείο την αίτηση που βρίσκεται στο τέλος της εγκυκλίου προκειμένου για τη διευκόλυνση των υποψηφίων

και παρακαλείσθε για τη δημοσιοποίηση αυτών με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων: 16-20/5/2022

Αυτοτελές Τμήμα ΕΕΠ-ΕΒΠ Πρόσκληση μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ για υποβολή αιτήσεων αποσπάσεων σε
υπηρεσίες και φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για το
σχολικό έτος 2022-2023

ΑΙΤΗΣΗ