ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 2022-23

Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικών και μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ της Δ/νσης Π.Ε. Ημαθίας με τη λήξη του διδακτικού έτους 2021-2022

            Ενόψει της λήξης του διδακτικού έτους 2021-2022 και κατόπιν ερωτημάτων που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας, σχετικά με την ανάληψη υπηρεσίας στις 21/6/2022, διευκρινίζουμε τα ακόλουθα:

  1. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που υπηρετούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος 2021-2022 στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης ή προσωρινής τοποθέτησής τους (Διάθεση ΠΥΣΠΕ), δεν απαιτείται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας.
  2. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που είναι αποσπασμένοι εντός ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης.
  3. Οι εκπαιδευτικοί και μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που είναι αποσπασμένοι σε άλλα ΠΥΣΠΕ, μπορούν για λόγους διευκόλυνσης να αποστείλουν την πράξη ανάληψης, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στη σχολική μονάδα της οργανικής τους θέσης ή προσωρινής τοποθέτησής τους, η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά.
  4. Οι εκπαιδευτικοί που η σχολική μονάδα οργανικής τους θέσης βρίσκεται σε αναστολή λειτουργίας, θα αναλάβουν υπηρεσία στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας (Μητροπόλεως 44, 4ος όροφος), αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  5. Οι  εκπαιδευτικοί που πήραν νέα οργανική θέση λόγω μετάθεσης ΕΝΤΟΣ ΠΥΣΠΕ, καθώς και όσοι βρίσκονταν στη διάθεση του ΠΥΣΠΕ και πήραν οριστική τοποθέτηση, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της νέας οργανικής τους θέσης: α) αυτοπροσώπως, εάν υπηρετούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά, εάν είναι αποσπασμένοι σε άλλο ΠΥΣΠΕ. Επισημαίνεται ότι  τα  στελέχη εκπαίδευσης θα αναλάβουν υπηρεσία στη νέα οργανική τους θέση με τη λήξη της θητείας.
  6. Οι εκπαιδευτικοί που ήρθαν με μετάθεση στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας  από άλλα ΠΥΣΠΕ, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα της οριστικής τοποθέτησής τους: α) αυτοπροσώπως, εάν υπηρετούν κατά το τρέχον διδακτικό έτος στο ΠΥΣΠΕ Ημαθίας, β) με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο,  η οποία στη συνέχεια πρέπει να αποσταλεί και ταχυδρομικά, εάν υπηρετούν σε άλλο ΠΥΣΠΕ.
  7. Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη ΕΕΠ/ΕΒΠ που βρίσκονται σε άδεια κύησης, λοχείας, ανατροφής παιδιού ή οποιασδήποτε άλλης μορφής άδεια, που λήγει μετά την 21η/6/2022 και πριν την 1η/9/2022, οφείλουν αμέσως μετά τη λήξη της, να αναλάβουν υπηρεσία στο Γραφείο της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας, αυτοπροσώπως ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
  8. Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν με απόσπαση σε υπηρεσίες και φορείς έως την 31η-08-2022, θα κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές τους μονάδες την 1η Σεπτεμβρίου 2022.                                                                             

 

                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ

                                                                                      ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΥΡΙΝΟΣ

1_ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ _ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

2. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΑ_ΝΗΠΙΑΩΓΕΙΑ

3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ