Πρόσφατες ανακοινώσεις

Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Δεκεμβρίου 2017

ΩΣΦΔ4653ΠΣ-ΨΘΠ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017