Πρόσφατες ανακοινώσεις

Ενημέρωση για διάταξη που αφορά σε εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με πενταετή θητεία σε ΠΠΣ

54532Ε2_03-04-2018_signed