Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1 ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

2 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

3 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

4 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

5 222180ΓΔ4_27-12-2018 (Β΄ 5933) Απόφαση του ΥΠ.Π.Ε.Θ