Πρόσφατες ανακοινώσεις

Επιλογή μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων (Π.Ο.) των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, για απόσπαση με τριετή θητεία

10810 προκήρυξη_ΚΕΑ_Κεντρική Μακεδονία

ΑΙΤΗΣΗ Κ.Ε.Α._Κεντρική Μακεδονία

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ N1599

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΥΜ_ΚΕΑ