Πρόσφατες ανακοινώσεις

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Σύρου

1.Αίτηση υποψηφιότητας για τη θέση του Προϊσταμένου ΚΕΣΥ Σύρου

2.Υπόδειγμα πιστοποιητικού υπηρεσιακών μεταβολών

3.Υπόδειγμα-Υπεύθυνης-Δήλωσης-N1599

Προκήρυξη πλήρωσης κενούμενης θέσης Προϊσταμένου Κ.Ε.Σ.Υ. Σύρου