Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Εκπαιδευτικών Θεμάτων της ΔΠΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

4223 Ψ85Ρ46ΜΤΛΗ-ΕΗΩ_Πλήρωση κενούμενης θέσης Προϊσταμένου του Τμήματος Ε…