Πρόσφατες ανακοινώσεις

Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Δντών_ντριών ΔΣ της ΔΠΕ Αρκαδίας

(συν.)-2020-Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέση Δντών_ντριών ΔΣ της ΔΠΕ Αρκαδίας (συν.)-2020-Έντυπο Υ.Δ. του Ν. 1599_1986 (Α΄ 75)

3234-2020-Προκήρυξη για την πλήρωση κενωθεισών θέσεων Δνών_ντρών Δημ. Σχολείων ΔΠΕ Αρκαδίας-67Η146ΜΤΛΗ-ΦΚ1