Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΤΑΤΑΞΕΩΝ ΕΚΠ/ΚΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΥΓΕΙΑΣ

96784Ε2_22-7-2020_ΩΝΙΦ46ΜΤΛΗ-Ι33

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ