Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ

62ΓΘ46ΜΤΛΗ-ΛΝΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΦΑΣΧΑ

υπόδειγμα βιογραφικού σημειώματος ΦΑΣΧΑ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠ. ΔΗΛΩΣΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ