Πρόσφατες ανακοινώσεις

Πλήρωση κενούμενης θέσης Υποδιευθυντή/ντριας Σχολικής Μονάδας της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας

2. ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (1)

3.ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

6ΕΞΩ46ΜΤΛΗ-Η84 (2)

Ν. 4547_2018

ΦΕΚ 4412