Πρόσφατες ανακοινώσεις

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 • Αντίγραφο Πτυχίου (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ και Απολυτήριο Λυκείου)

 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και Αναλυτική Βαθμολογία αυτού (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ- Επισυνάπτεται αίτηση για αναγνώριση συνάφειας η οποία συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο Τίτλος δεν είναι προσόν πρόσληψης). ΠΡΟΣΟΧH: Η 5ετής φοίτηση δεν αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη, οπότε δεν προσκομίζεται Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας.

 • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας (Να κατατεθούν με χρονολογική σειρά από την πιο παλιά στην πιο πρόσφατη. Επισυνάπτεται αίτηση στην οποία ο/η εκπ/κός, μέλος ΕΕΠ/ΕΒΠ πρέπει να αναγράφει με χρονολογική σειρά το κάθε διδακτικό έτος και τη Διεύθυνση Εκπ/σης που υπηρέτησε αντίστοιχα)

 • Ένσημα (συγκεντρωτική κατάσταση ενσήμων του ΙΚΑ)

 • Βεβαίωση Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
 • Βεβαίωση Ψυχιάτρου είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.

Προσοχή! Οι ιατρικές βεβαιώσεις να έχουν χορηγηθεί μετά την 21η Ιουνίου 2020 και να κατατεθούν πριν την 1η μισθοδοσία.

 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Να έχει χορηγηθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Δεν απαιτείται να το προσκομίσουν όσοι δεν έχουν τέκνα)
 • Ειδική Κατηγορία (λόγοι υγείας των ιδίων- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ των ιδίων)

 • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Braille ή ΕΝΓ (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που είναι προσόν πρόσληψης)

 • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής Τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του/της αναπληρωτή/τριας

 • Παραστατικά πιστοποίησης εκπαιδευτικού:

α) ΑΦΜ: Εκτύπωση της πρώτης σελίδας από τα προσωπικά στοιχεία στον ΟΠΣΥΔ στην οποία

αναγράφεται το ΑΦΜ

β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΚΑ

γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΑ

δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

(ΑΜΚΑ και ΑΜΑ να πιστοποιούνται από διαφορετικά έγγραφα το καθένα)

ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ

ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

που αφορούν σε

Δημόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ κεφ. Α ́ του Ν.3429/2005 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειόμενων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Σε εφαρμογή των παραπάνω, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

α) η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και

β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε, οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), με αναφορά στο υποχρεωτικό ωράριο εργασίας που ίσχυε για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων κατά την περίπτωση προσφοράς προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

2. Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.

3. Φωτοτυπία ενσήμων ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία.

4. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι η προϋπηρεσία που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

 

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

 

 • Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή (Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Μ. ΕΦΚΑ τα οποία αφορούν στον ίδιο τον/την αναπληρωτή/τρια καθώς και στη συμπλήρωση του πεδίου « Υπηρεσία ΟΑΕΔ» σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας)
 • Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας (Συμπληρώνεται και πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)
 • Δήλωση τοποθέτησης
 • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)
 • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (Μόνο σε περίπτωση που δεν είναι προσόν πρόσληψης – Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης κ.λ.π.
 • Αίτηση για χορήγηση άδειας μειωμένου ωραρίου, άδεια λοχείας κλπ. (Επισυνάπτεται Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας). Σε περίπτωση μη χρήσης της ανωτέρω άδειας, πρέπει να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται.

 

Παρακαλούνται:

 • Όσες αναπληρώτριες έχουν παιδί έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου να υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση (Επισυνάπτεται) καθώς και 2 (δύο) Υπεύθυνες Δηλώσεις (μια της ιδίας και μία του συζύγου) ότι δεν έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής.

Σε περίπτωση που δε θέλουν να κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, αποστέλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία το αναφέρουν.

 • Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει, απαιτείται βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο/Σχολή που φοιτά.

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα, Δευτέρα 19/10/2020, θα ανακοινωθούν τα κενά των σχολικών μονάδων προκειμένου οι αναπληρωτές/τριες να συμπληρώσουν τη δήλωση τοποθέτησής τους.

Η δήλωση τοποθέτησης καθώς και το δελτίο απογραφής αναπληρωτή πρέπει να αποσταλεί στο email της Διεύθυνσης μέχρι και την Τρίτη 20/10/2020 και ώρα 11:00π.μ.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του εντύπου του δελτίου απογραφής, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το έργο στο οποίο προσλήφθηκε ο καθένας.

Οι Αποφάσεις τοποθέτησης θα εκδοθούν την Τρίτη 20/10/2020 και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Δ.Π.Ε. Ημαθίας.

Οι αναπληρωτές/τριες υποχρεούνται να κάνουν ανάληψη υπηρεσίας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους (σε περίπτωση τοποθέτησης σε περισσότερα από ένα σχολεία, η ανάληψη υπηρεσίας γίνεται στο σχολείο με την ανάθεση περισσότερων ωρών) από Τετάρτη 21/10/2020 έως και Πέμπτη 22/10/2020 στις 8.15π.μ., υποβάλλοντας όλα τα δικαιολογητικά πρόσληψης.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

 1. AITHΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ

 2. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

 3. ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ

 4. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

 5. ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

 6. ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

 7. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ

 8. ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔ. ΕΡΓΟΥ ΠΔΕ

  1. ΑΙΤΗΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  2. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΛΩΝ ΕΒΠ-ΕΕΠ

01_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

02_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ_ΑΙΤΗΣΗ

03_ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ_ΑΙΤΗΣΗ

04_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_αίτηση

05_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση

06_ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ_υπεύθυνη δήλωση για ιδιόκτητο γραφείο

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ

ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ

ΠΡΑΞΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΗΣ ΔΙΩΞΗΣ