Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS plus παρακαλουμε να καταθέσετε οικονομική/κες προσφορά/ές για τις παρακάτω μετακινήσεις:

1η πρόσκληση 

2η πρόσκληση