• Οδηγίες για Άδειες Μονίμων +

   Ποιες άδειες εκπαιδευτικών (πλην Διευθυντών/Προϊστάμενων σχολείων) χορηγούνται από τα σχολεία:

  1. Κανονική άδεια
  2. Ειδικές (γάμου, θανάτου, πατρότητας, εκλογική, δίκης, νοσήματος, αναπηρίας, αιμοδοσίας, ετήσιου γυναικολογικού ελέγχου, υποβοηθούμενης αναπαραγωγής),
  3. Παρακολούθησης σχολικής επίδοσης τέκνων,
  4. Αναρρωτικές βραχυχρόνιες,
  5. Ασθένειας τέκνου,
  6. Φοιτητικές-εξετάσεων,
  7. Covid-19.

  Ποιες αιτήσεις αδειών πρέπει να διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας:

  1.  Όλες οι άδειες των Διευθυντών/Προϊστάμενων των σχολείων,
  2. Άνευ αποδοχών,
  3. Μητρότητας κύησης-λοχείας,
  4. Ανατροφής τέκνου (3μηνες, 6μηνες, 9μηνες),
  5. Μακροχρόνιες αναρρωτικές (είτε διαβιβάζονται από τη Δ/νση στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή είτε εκδίδονται από τη Δ/νση),
  6. Κανονικές κυοφορίας,
  7. Για επιστημονικούς-επιμορφωτικούς λόγους,
  8. Αιρετών-Ο.Τ.Α.-Συνδικαλιστικές (ημέρες απουσίας ή μείωση ωραρίου),
  9. Αθλητικές.

  Υπηρέτηση σε περισσότερα από ένα σχολεία:

  Εφόσον ο/η εκπ/κός υπηρετεί σε άλλο σχολείο από αυτό που έχει οργανική, η χορήγηση της άδειας γίνεται από το σχολείο όπου υπηρετεί.
  Εάν ο/η εκπ/κός υπηρετεί σε πάνω από ένα σχολεία, την άδεια χορηγεί το σχολείο στο οποίο έχει τη βασική τοποθέτηση. Απαιτείται ενημέρωση των σχολείων μεταξύ τους.


  Τα βήματα για την καταχώρηση/έγκριση/διαβίβαση άδειας:

  1.  Όλοι οι εκπαιδευτικοί των σχολείων έχουν ευθύνη να ενημερώσουν αυθημερόν το σχολείο υπηρέτησής τους για τυχόν έκτακτη απουσία τους και να καταθέσουν στο σχολείο την αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός προθεσμίας.
  2. Το σχολείο πρωτοκολλεί την άδεια και την καταχωρεί στο Myschool.
  3. Το σχολείο χορηγεί την άδεια, όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία, και κοινοποιεί την απόφαση χορήγησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στο e-mail της Διεύθυνσης Π.Ε. Ημαθίας για ενημέρωση του Ατομικού Φακέλου του εκπαιδευτικού. Η απόφαση χορήγησης της άδειας θα είναι υπογεγραμμένη και σφραγισμένη ή με ψηφιακή υπογραφή.
  4. Η κοινοποίηση κάθε χορηγημένης άδειας προς τη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας να γίνεται είτε σε πρωτότυπο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  5. Οι αιτήσεις μακροχρόνιων αδειών να διαβιβάζονται στη Διεύθυνσή είτε σε πρωτότυπο, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
  6. Στην απόφαση χορήγησης της άδειας, θα πρέπει να εμφανίζεται το σωστό λογότυπο του Υπουργείου και τα σωστά στοιχεία της σχολικής μονάδας.
  7. Αντίγραφο κάθε άδειας πρέπει να κοινοποιείται από τον Διευθυντή ή Προϊσταμένη της Σχολικής Μονάδας στον/-ην ενδιαφερόμενο/-η εκπαιδευτικό.

  Καταχώριση Αδειών στο Myschool:

  Η άμεση καταχώρηση όλων των αδειών στο MySchool είναι υποχρεωτική . Οι εγκρίσεις μετακίνησης εκπαιδευτικών για προγράμματα Erasmus δεν καταχωρούνται στο Myschool, διότι δεν πρόκειται για άδειες.


  Εύρυθμη λειτουργία των σχολείων:

  Για τις μακροχρόνιες άδειες των εκπ/κών (άνω των 8 ημερών), απαιτείται έγκαιρη ενημέρωση από τη Διεύθυνση του σχολείου προς τη Διεύθυνσή μας, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη
  λειτουργία των σχολείων. Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις για τις μακροχρόνιες άδειες (άνευ αποδοχών, κύηση, λοχείας ανατροφής ) πρέπει να υποβάλλονται εντός προθεσμίας.

  Άδειες Διευθυντών και Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων:

  Όλες οι αιτήσεις αδειών των Διευθυντών και Προϊσταμένων των Σχολικών Μονάδων θα καταχωρούνται στο Myschool και θα διαβιβάζονται στη Διεύθυνση Π.Ε. Ημαθίας.

  Αναρρωτικές άδειες:

  Μπορούν να χορηγηθούν μέχρι οκτώ (8) ημέρες - συνεχόμενες ή μη - βραχυχρόνιας αναρρωτικής άδειας με ιατρική γνωμάτευση, χωρίς παραπομπή σε Υγειονομική Επιτροπή. Δύο (2) εξ αυτών, όχι συνεχόμενες, μπορούν να χορηγηθούν με υπεύθυνη δήλωση.
  Παραπομπή σε Υγειονομική Επιτροπή δεν απαιτείται για μακροχρόνιες άδειες μέχρι ενός μήνα, όταν πρόκειται για νοσηλεία επτά (7) ημερών τουλάχιστον ή για χειρουργική επέμβαση. Οι άδειες αυτές στο Myschool χαρακτηρίζονται ως «Αναρρωτικές με γνωμάτευση νοσοκομείου».
  Οι αιτήσεις για μακροχρόνιες αναρρωτικές που απαιτούν έγκριση Υγειονομικής Επιτροπής διαβιβάζονται από τα σχολεία προς τη Διεύθυνσή μας κατά προτίμηση σε έντυπη/πρωτότυπη μορφή, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (γνωμάτευση, εξετάσεις/πορίσματα εξετάσεων) και η Διεύθυνσή μας τις διαβιβάζει στη αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

  Όλες οι μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες θα συνοδεύονται με ιατρική γνωμάτευση η οποία θα είναι ηλεκτρονικά συνταγογραφούμενη.

  ΠΡΟΣΟΧΗ: ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗΣ, Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΚΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΡΩΤΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΙ Ή ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ.

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν.3528/2007 η αίτηση για αναρρωτική άδεια υποβάλλεται εντός επτά (7) ημερών από την απουσία του υπαλλήλου λόγω ασθενείας. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε λόγους ανωτέρας βίας, γίνεται ανάλογη περικοπή της αναρρωτικής άδειας με ευθύνη του οργάνου που είναι αρμόδιο για την έκδοση της απόφασης χορήγησης της.

  Υπενθύμιση: Οι αναρρωτικές άδειες αφορούν διαστήματα ημερολογιακά, δηλαδή περιλαμβάνουν αργίες, Σαββατοκύριακα, διακοπές Χριστουγέννων-Πάσχα-καλοκαιριού.

  Αιτήσεις και Αποφάσεις αδειών:

  Έντυπα αιτήσεων και αποφάσεων αδειών μπορείτε να βρείτε σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα μας. Σας εφιστούμε την προσοχή σας ώστε να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο τα συνημμένα – αναρτημένα έντυπα.

  Παρακαλούμε οι Διευθυντές-/ντριες και οι Προϊστάμενοι/-ες των σχολείων να επικοινωνούν με το Τμήμα Αδειών της Διεύθυνσής μας για τυχόν περαιτέρω απορίες ή ειδικές περιπτώσεις αδειών.

   

 • Άδεια Θανάτου τέκνου +

  Χορηγούνται 20 εργάσιμες ημέρες συνεχόμενα με το γεγονός

  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • Σε περίπτωση θανάτου τέκνου

  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 

  1. Αίτηση άδειας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου.

  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 50 παρ.1 του Ν.3528/2007
  • άρθρο 30 Ν.5027/2023 (ΦΕΚ 48)

   Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια εξετάσεων προγεννητικού ελέγχου +

  Χορηγείται απαλλαγή από την εργασία με πλήρεις αποδοχές απο τον οικείο Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης


  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • Η άδεια χορηγείται εφόσον αυτές οι εξετάσεις πρέπει να γίνουν κατά τη διάρκεια του χρόνου εργασίας.
  • Χορηγείται σε όσους επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις προγεννητικού ελέγχου

  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση προγενέστερη της άδειας
  2. Ιατρική Γνωμάτευση θεράποντος ιατρού παραπομπής για εξέταση εν ώρα εργασίας


  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 65 του Ν.5003/2022
  • άρθρο 52 παρ. 4 του Ν.3528/2007 

  Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια Κύησης +

  Χορηγούνται 2 μήνες πριν τον τοκετό από τον οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης.


  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση προγενέστερη άδειας
  2. Βεβαίωση γιατρού (με ακριβή προβλεπόμενη Ημερομηνία Τοκετού ΠΗΤ)


  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 52 παρ. 1,2 του Ν. 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 3801/2009


  Σχετικά Έντυπα

 • Αναρρωτικές Άδειες +

  Χορηγούνται  Μακροχρόνιες: Τόσοι μήνες όσα και τα έτη υπηρεσίας
                               Βραχυχρόνιες: έως 8 ημέρες/έτος συνεχόμενες ή τμηματικά


  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  Βραχυχρόνιες-Μακροχρόνιες αναρρωτικές
  • Έως 8 ημέρες με γνωμάτευση γιατρού (κατά ημερολογιακό έτος χωρίς να προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή)
  • 2 ημέρες εκ των οποίων με υπεύθυνη δήλωση αλλά όχι συνεχόμενη.
  • Πέραν των 8 ημερών κατ’ έτος ο υπάλληλος προσέρχεται στην Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ
                 α) Nοσηλεία 7 ημερών σε δημόσιο νοσοκομείο και γνωμάτευση Δ/ντη Δημόσιου Νοσοκομείου ή
                 β)Χειρουργική επέμβαση σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.

  • Ο υπάλληλος δικαιούται τόσους μήνες όσα είναι τα έτη υπηρεσίας του αφαιρούμενης της αναρρωτικής άδειας που έχει λάβει την τελευταία πενταετία.
  • Χρόνος υπηρεσίας τουλάχιστον 6 μηνών θεωρείται ως πλήρες έτος. Υπάλληλος, ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει χρόνο υπηρεσίας 6 μηνών, δικαιούται να λάβει τις βραχυχρόνιες αναρρωτικές άδειες που προβλέπονται. Μετά την εξάντληση τους, ο υπάλληλος δικαιούται άδεια άνευ αποδοχών.''
  • Στον υπάλληλο που πάσχει από δυσίατο νόσημα, χορηγείται αναρρωτική άδεια, της οποίας η διάρκεια είναι διπλάσια από τη διάρκεια των αδειών της προηγούμενης παραγράφου
  • Αναρρωτική άδεια χορηγούμενη χωρίς διακοπή δεν μπορεί να υπερβεί τους 12 μήνες.


  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση ή Υπεύθυνη Δήλωση
  2. Πρωτότυπη Ιατρική γνωμάτευση του γιατρού (απαραίτητα δικαιολογητικά)
  ΠΡΟΣΟΧΗ
  • Ο υπάλληλος υποχρεούται να δεχτεί την επίσκεψη του ελεγκτή ιατρού.
  • Η αποστολή ιατρού για έλεγχο υπαλλήλου, που κάνει χρήση βραχυχρόνιων αναρρωτικών αδειών κατ’ επανάληψη, είναι υποχρεωτική για την υπηρεσία και η τυχόν παράλειψή της συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα του αρμοδίου προϊσταμένου


  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρων 54, 55 και 56 του Ν.3528/2007 όπως αντικαθίστανται από τις διατάξεις των άρθρων 2,3 του Ν.4210/2013


  Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια Γυναικολογικού Ελέγχου +

  Χορηγούνται  1 ημερα τον χρόνο με αποδοχές για ετήσιο γυναικολογικό έλεγχο


  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση προγενέστερη άδειας
  2. Βεβαίωση θεράποντος ιατρού
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η απόφαση εκδίδεται μόνο όταν κατατεθεί η βεβαίωση του θεράποντος ιατρού


  Σχετική νομοθεσία

  • Άρθρ 50 παρ. 9 του Ν.3528/2007 όπως προστέθηκε με το άρθρ 47 παρ.3 του Ν.4674/2020


  Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια Αιμοδοσίας +

  Χορηγούνται  1 ημερα αιμοληψίας και 2 εργάσιμες ημέρες


  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • ανώτατο όριο 6 αιμοληψίες ή παροχές αιμοπεταλίων
  • Οι 2 εργάσιμες μέρες πέραν της ημέρας αιμοδοσίας μπορούν να ληφθούν είτε συνεχόμενα με την ημέρα αιμοδοσίας είτε οποτεδήποτε μέσα στο ημερολογιακό έτος. Σε κάθε περίπτωση δεν μεταφέρονται στο επόμενο ημερολογιακό έτος
  • Η άδεια αιμοδοσίας δίνεται σε συνεννόηση με τον Δ/ντη/-ντρία της σχολικής μονάδας ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες
  • Σε περίπτωση μη πραγματοποίηση της αιμοληψίας η άδεια μετατρέπεται σε κανονική


  Απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Αίτηση προγενέστερη άδειας
  2. Βεβαίωση Αιμοληψίας
  ΠΡΟΣΟΧΗ Η απόφαση εκδίδεται μόνο όταν κατατεθεί η Βεβαίωση αιμοδοσίας


  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 50 παρ. 5 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 47 παρ.2 του Ν.4674/2020
  • ΔΙΔΑΔ/Φ.51/538/12254/14.5.2007
  • ΔΙΔΑΔ/Φ.69/117/οικ.11102


  Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια Αναπηρίας +

  Χορηγούνται  6 εργάσιμες ημέρες ή 10 εργάσιμες ημέρες

  Εφόσον δεν λάβει την άδεια νοσήματος (οι άδειες των παρ.2 ,3 δεν δίνονται αθροιστικά).


  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • 'Υπάλληλοι που δεν υπάγονται στην παράγραφο 2 και έχουν ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, ή ανήλικα ή ενήλικα τέκνα, τα οποία δεν εργάζονται λόγω της αναπηρίας αυτής, με ποσοστό αναπηρίας 50% και άνω, δικαιούνται ειδική άδεια 6 εργάσιμων ημερών με αποδοχές κάθε χρόνο, επιπλέον της κανονικής.
  • Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ' ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.
  • Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ' ανώτατο όριο σε 10 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 10 εργάσιμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.''
  • Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές»)


   Απαραίτητα δικαιολογητικά
  1. Αίτηση προγενέστερη άδειας
  2. Πιστοποιητικό από τα Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας και το χρονικό διάστημα για το οποίο ισχύει το πιστοποιητικό.


  Σχετική νομοθεσία
  • άρθρ 50 παρ.3,4 του Ν.3528/2007 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 47 παρ.1 του Ν.4674/2020


  Σχετικά Έντυπα

   

 • Ειδική Άδεια νοσήματος +

  Χορηγούνται  22 εργάσιμες ημέρες ή 32 εργάσιμες ημέρες

  Εφόσον δεν λάβει την άδεια αναπηρίας (οι άδειες των παρ.2 ,3 δεν δίνονται αθροιστικά)


  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • Σε υπάλληλους που πάσχουν ή έχουν σύζυγο ή τέκνο που πάσχει από νόσημα, το οποίο απαιτεί τακτικές μεταγγίσεις αίματος ή χρήζει περιοδικής νοσηλείας, δικαιούνται ειδική άδεια με αποδοχές έως 22 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο
  • Η ειδική άδεια του προηγούμενου εδαφίου χορηγείται και σε υπαλλήλους που έχουν τέκνα που πάσχουν από βαριά νοητική στέρηση ή σύνδρομο Down ή Διάχυτη Αναπτυξιακή Διαταραχή (Δ.Α.Δ.), εφόσον αυτά είναι ανήλικα ή ενήλικα που δεν εργάζονται λόγω των παθήσεων αυτών.
  • Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δικαιούται την ειδική άδεια για περισσότερα από ένα πάσχοντα πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ' ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο.
  • Σε περίπτωση που για το ίδιο πάσχον πρόσωπο δικαιούχοι της άδειας είναι περισσότεροι του ενός υπάλληλοι, η ειδική άδεια με αποδοχές προσαυξάνεται κατ' ανώτατο όριο σε 32 εργάσιμες ημέρες τον χρόνο για το σύνολο των δικαιούχων υπαλλήλων αθροιστικά. Με δήλωση των συνδικαιούχων υπαλλήλων καθορίζεται ο αριθμός των ημερών που θα λάβει κάθε δικαιούχος υπάλληλος από το σύνολο των 32 εργασίμων ημερών τον χρόνο που δικαιούνται για το ίδιο πάσχον πρόσωπο αθροιστικά.'' 
  • Ισχύει και για τους δικαστικούς συμπαραστάτες (παρ.4 Ν.3528/2007 "Οι άδειες των παραγράφων 2 και 3 χορηγούνται, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές, και σε υπαλλήλους που έχουν οριστεί δικαστικοί συμπαραστάτες και τους έχει ανατεθεί δικαστικώς και η επιμέλεια των προσώπων αυτών, εφόσον η καθημερινή φροντίδα των προσώπων αυτών δεν παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας. Σε περίπτωση που η φροντίδα των προσώπων αυτών παρέχεται από αρμόδια ιδρύματα και φορείς κοινωνικής πρόνοιας, οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου δικαιούνται, κατά περίπτωση, το ήμισυ των προβλεπομένων αδειών των παραγράφων 2 και 3, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζονται σε αυτές. Η άδεια της παραγράφου 2 χορηγείται στους δικαστικούς συμπαραστάτες και σε περίπτωση που οι συμπαραστατούμενοι πάσχουν από ανοϊκή συνδρομή, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.") 

  • Εγκρίνεται από Πρωτοβάθμια Υγειονομική Επιτροπή


  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 
  1. Αίτηση άδειας
  2. Απόφαση γνωμάτευσης από την Α/θμια Υγειονομική Επιτροπή


  Σχετική νομοθεσία
  • άρθρο 50 παρ.2,4 του Ν.3528/2007 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με το άρθρο 47 παρ.1 του Ν.4674/2020


  Σχετικά Έντυπα

   

 • Άδεια Εκλογικού Δικαιώματος +

  Χορηγούνται 1-3 εργάσιμες ημέρες 

  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  Η άδεια αυτή χορηγείται από τον οικείο/α Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης για άσκηση του εκλογικού δικαιώματος:

  Για απόσταση 200 - 400 χλμ., 1 εργάσιμη ημέρα
  Για απόσταση 401 και πάνω, 2 εργάσιμες ημέρες
  Για τα νησιά μέχρι 3 εργάσιμες ημέρες


  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 

  1. Αίτηση άδειας
  2. Βεβαίωση από το εκλογικό κέντρο 

  Σχετική νομοθεσία

  • Άρθρo 50 παρ. 1 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ 54 του Ν.4830/2021(ΦΕΚ 169)
  • Εγκύκλιος που εκδίδεται από το ΥΠΕΣΣΔΑ

   Σχετικά Έντυπα

   

 • Άδεια Πατρότητας +

  Χορηγούνται 14 εργάσιμες ημέρες 

  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  Η άδεια αυτή δύναται να χορηγείται είτε:
  • Kατά τη γέννηση του τέκνου και δεν προσαυξάνεται λόγω γέννησης διδύμων, τριδύμων ή περισσότερων πολύδυμων τέκνων.
  • Σε Υιοθεσία/αναδοχή τέκνου ηλικίας έως 8 ετών: χορήγηση άδειας από την ένταξη του παιδιού στην οικογένεια
  • 2 ημέρες πριν από την αναμενόμενη ημερομηνία τοκετού, οπότε οι υπόλοιπες 12 χορηγούνται, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης, είτε μετά την ημερομηνία γέννησης, συνολικά ή τμηματικά, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία γέννησης.


  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης)

  1. Αίτηση άδειας
  2. Ιατρική Γνωμάτευση με την πιθανή Ημερομηνία τοκετού (ΠΗΤ)
  3. Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

  ΠΡΟΣΟΧΗ: Έγκαιρη γνωστοποίηση πιθανολογούμενης ημέρας τοκετού αρμοδίως στην υπηρεσία (ΠΗΤ).


  Σχετική νομοθεσία
  Άρθρo 50 παρ. 1 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ 54 του Ν.4830/2021(ΦΕΚ 169)


   Σχετικά Έντυπα

   

 • Άδεια Θανάτου εώς β' βαθμού συγγένειας +

  Χορηγούνται 3 εργάσιμες ημέρες συνεχόμενα με το γεγονός

  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • Σε περίπτωση θανάτου συγγενών έως β΄ βαθμού αλλά και τους εξ αγχιστείας στην ίδια γραμμή και στον ίδιο βαθμό συγγένειας (Συγγενείς έως και β΄ βαθμού θεωρούνται οι σύζυγοι, γονείς, πεθεροί , τα αδέρφια, κουνιάδοι, εγγόνια, γαμπροί/νύφες, και οι παππούδες, τόσο οι εξ αίματος όσο και οι εξ αγχιστείας)

  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 

  1. Αίτηση άδειας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η απόφαση εκδίδεται μόνο όταν κατατεθεί η Ληξιαρχική πράξη Θανάτου
  3. Υπεύθυνη Δήλωση συνυποβάλλεται εφόσον δεν προκύπτει ο βαθμός συγγένειας

  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 50 παρ.1 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 Ν. 4830/2021(ΦΕΚ 169)

   Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια γάμου +

  Χορηγούνται 5 εργάσιμες ημέρες 

  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • Χορήγηση σε συνέχεια με το γεγονός πριν ή μετά την τέλεση του γάμου και όχι σε άλλη χρονική περίοδο (σε περίπτωση του συμφώνου συμβίωσης, ως γεγονός θεωρείται η κατάθεση του συμφώνου συμβίωσης στο ληξιαρχείο). 
  • Δεν υπολογίζεται στην κανονική ετήσια άδεια του εργαζομένου. 

  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 

  1. Αίτηση προγενέστερη της άδειας
  2. Ληξιαρχική Πράξη Γάμου. ΠΡΟΣΟΧΗ Η απόφαση εκδίδεται μόνο όταν κατατεθεί η Ληξιαρχική πράξη γάμου

  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 50 παρ.1 του Ν.3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 54 Ν. 4830/2021(ΦΕΚ 169)

   Σχετικά Έντυπα

   

 • Κανονική άδεια +

  Χορηγούνται έως 10 εργάσιμες ημέρες (δύναται για λόγους εξαιρετικής ανάγκης)

  Ποίοι την δικαιούνται:

  • Εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι σε διοικητική θέση/φορέα: για κάθε έτος απόσπασης, δικαίωμα χρήσης της άδειας των παρ.1 έως 3 του άρθρου 48 ΥΚ (20-25 ή 30ημέρες). Μετά την επιστροφή τους, παύει το δικαίωμα χορήγησης της άδειας αυτής, ακόμη και αν αποδεδειγμένα δεν έχουν κάνει χρήση (υπ' αρ. 546/2005 Γνωμοδότηση ΝΣΚ)
  • Υπ'αρ. 158986/Ε3/25-09-2018 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ: Εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν με απόσπαση σε Δ.Ε., σε φορείς του ΥΠΑΙΘ και λοιπές διοικητικές υπηρεσίες έως τις 31/8 και επέστρεψαν στα διδακτικά τους καθήκοντα την 1/9 δύνανται, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι ανάγκης, να λάβουν κανονική άδεια έως 4 ημέρες, για το χρονικό διάστημα των τεσσάρων μηνών, από 1/9 έως 31/12 (για το επόμενο ημερολογιακό έτος, μπορεί να χορηγηθεί κανονική άδεια έως 10 ημέρες). 

  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 

  1. Αίτηση προγενέστερη της άδειας

  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρο 48 παρ.4 & άρθρο 49 του Ν.3528/2007
  • Υπ'αρ. 158986/Ε3/25-09-2018 Εγκύκλιος ΥΠΑΙΘ

  Σχετικά Έντυπα

 • Άδεια ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών +

  Χορηγούνται 2 εργάσιμων ημερών ανα ημερολογιακό έτος

  Πότε και σε ποιούς χορηγείται:

  • Σε περίπτωση ανυπαίτιας αδυναμίας προσέλευσης στην εργασία για λόγους που οφείλονται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες και εφόσον έχει εκδοθεί αρμοδίως σύσταση για περιορισμό των μετακινήσεων.

  Απαραίτητα δικαιολογητικά (το σχολείο οφείλει να υποβάλει τις άδειες της Διεύθυνσης προς έγκριση στο Π.Σ. του myschool και να ενημερώσει τα υπόλοιπα σχολεία διάθεσης) 

  1. Αίτηση άδειας
  2. Βεβαίωση απο τον αρμόδιο φορέα.

  Σχετική νομοθεσία

  • άρθρ 50 παρ.11 του Ν.3528/2007 όπως προστέθηκε με τη παρ.1 του άρθρου 80 του Ν. 5027/2023

   Σχετικά Έντυπα

 • Αναρρωτική ειδικού σκοπού λόγω covid +

  Τι προβλέπει το νέο πρωτόκολλο 2022/23 για την άδεια εκπαιδευτικών- covid 19

  Οι εκπαιδευτικοί και τα μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π που είναι επιβεβαιωμένα περιστατικά COVID-19 και τίθενται σε κατ’ οίκον απομόνωση για πέντε (5) ημέρες προκειμένου να δικαιολογήσουν την πενθήμερη απουσία από την εργασία τους λόγω νόσησης από τον κορoνοιό COVID-19, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα (gov.gr – EΨΠ), και αφού αυθεντικοποιηθούν με τη χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet), σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α’ 184), εκδίδουν τη βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου.
  Aκολούθως υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιδεικνύοντας ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια-Προϊστάμενό/ή τους την αντίστοιχη βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test) ή μοριακού ελέγχου (PCR).
  Στην περίπτωση που ο/η εκπαιδευτικός ή μέλος Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π νοσηλευτεί αποδεδειγμένα σε νοσοκομείο λόγω νόσησης από κορoνοιό COVID-19, η απουσία του δικαιολογείται για όλο το χρονικό διάστημα νοσηλείας του/της με την υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 και την επίδειξη ταυτόχρονα στον/στην Διευθυντή/ντρια -Προϊστάμενό/ή των σχετικών εγγράφων του νοσοκομείου.
  -η ημέρα λήψης του θετικού test μπορεί να θεωρηθεί ως μια επιπλέον ημέρα αναρρωτικής ειδικού σκοπού με COVID-19

  Επιστροφή στο σχολείο μετά την παρέλευση πέντε (5) ημερών

  Σε περίπτωση, όμως, που, παρά τις συστάσεις, πραγματοποιηθεί νέος εργαστηριακός διαγνωστικός έλεγχος και είναι θετικός, τότε το γεγονός αυτό δεν αποτελεί λόγο μη επανόδου στο σχολείο.

  Στην περίπτωση ασθενών με πολύ σοβαρή νόσο ή ανοσοκαταστολή μπορεί το παραπάνω απαιτούμενο διάστημα από την έναρξη των συμπτωμάτων να παραταθεί, σύμφωνα με την γνώμη του θεράποντος ιατρού.