Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας, περιόδου  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ  2022