Σύμφωνα με την υπ'αριθμ. 12922/1-8-2022 και με ΑΔΑ: Ψ4ΜΨ46ΜΤΛΗ-ΛΕ4 απόφαση του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, ανασυγκροτείτε το Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Υ.Σ.Π.Ε.) Ημαθίας, για το υπόλοιπο της θητείας που λήγει στις 31-12-2022, ως εξής: 

  Τακτικά Μέλη Αναπληρωματικά Μέλη
Πρόεδρος Γώτη-Δούμα Ευθυμία  Νικολαΐδης Νικόλαος
Αντιπρόεδρος Χριστουλάκης Παναγιώτης Βαρακλής Εμμανουήλ
Μέλος  Νικολάκη Ευγενία Αντωνιάδου Ευθυμία
Μέλος  Παπαχαρίτων Αναστάσιος  Στάμος Σωτήριος
Μέλος  Γούτση Θεοδώρα Γκίζαρη Άννα