Σύμφωνα με τον Οργανισμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 31/Α/23-2-2018 άρθρο 51) το τμήμα Ε΄ Εκπαιδευτικών Θεμάτων είναι αρμόδιο για:

 1. θέματα εγγραφών, μετεγγραφών, φοίτησης και αξιολόγησης μαθητών,
 2. την εφαρμογή των αναλυτικών προγραμμάτων και μεθόδων διδασκαλίας,
 3. θέματα λειτουργίας ολοήμερων σχολείων,
 4. τη διαίρεση τάξεων σε τμήματα,
 5. θέματα ειδικής αγωγής,
 6. την έγκριση κατ’ οίκο διδασκαλίας
 7. την εφαρμογή προγραμμάτων Ενισχυτικής Διδασκαλίας και τη λειτουργία Τάξεων Υποδοχής,
 8. θέματα υγιεινής και ασφάλειας στις σχολικές μονάδες,
 9. θέματα λειτουργίας των μαθητικών κοινοτήτων,
 10. τη διεξαγωγή μαθητικών διαγωνισμών,
 11. την εποπτεία προγραμμάτων επαγγελματικού προσανατολισμού, σχολικών δραστηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων,
 12. τον χειρισμό κάθε άλλου συναφούς θέματος.