• Δικαιολογητικά και έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών +

  ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΕΕΠ/ΕΒΠ
  ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΚΑΤΑΤΕΘΟΥΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

  • Αντίγραφο Πτυχίου (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ  και Απολυτήριο Λυκείου)
  • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού ή Διδακτορικού διπλώματος (εφόσον υπάρχει) και Αναλυτική Βαθμολογία αυτού (Οι Τίτλοι Πανεπιστημίων της Αλλοδαπής συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση και βεβαίωση αναγνώρισης από ΔΟΑΤΑΠ- Επισυνάπτεται αίτηση για αναγνώριση συνάφειας η οποία συμπληρώνεται ΜΟΝΟ σε περίπτωση που ο Τίτλος δεν είναι προσόν πρόσληψης). ΠΡΟΣΟΧH: Η 5ετής φοίτηση δεν αναγνωρίζεται ως Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών για τη μισθολογική εξέλιξη, οπότε δεν προσκομίζεται Αίτηση για αναγνώριση συνάφειας.
  • Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας και κατάσταση ενσήμων.
  • Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Παθολόγου ή Γενικού Γιατρού είτε του Δημοσίου είτε Ιδιώτη η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
  • Πρωτότυπη γνωμάτευση (του τελευταίου τριμήνου) Ψυχιάτρου είτε του Δημοσίου είτε  Ιδιώτη  η οποία πιστοποιεί την υγεία του/της εκπ/κού και την ικανότητα να ασκήσει διδακτικά καθήκοντα ή του μέλους ΕΕΠ/ΕΒΠ να ασκήσει υποστηρικτικά καθήκοντα αντίστοιχα.
              Προσοχή! Οι ιατρικές βεβαιώσεις  να κατατεθούν πριν την 1η μισθοδοσία.
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (Να έχει χορηγηθεί εντός τελευταίου τριμήνου. Δεν απαιτείται να το προσκομίσουν όσοι δεν έχουν τέκνα)
  • Ειδική Κατηγορία (λόγοι υγείας των ιδίων- πιστοποιητικό ΚΕΠΑ των ιδίων)
  • Αντίγραφο Πιστοποιητικού Braille ή ΕΝΓ (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που είναι προσόν πρόσληψης)
  • Φωτοτυπία πρώτης σελίδας βιβλιαρίου ΜΟΝΟ Εθνικής Τραπέζης με πρώτο όνομα το όνομα του/της αναπληρωτή/τριας
  • Παραστατικά πιστοποίησης εκπαιδευτικού:
   α) ΑΦΜ: Εκτύπωση της πρώτης σελίδας από τα προσωπικά στοιχεία στον ΟΠΣΥΔ στην οποία αναγράφεται το ΑΦΜ
   β) ΑΜΚΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΚΑ
   γ) ΑΜΑ: Φωτοτυπία οποιουδήποτε εντύπου στo οποίo αναγράφεται το ΑΜΑ
   δ) ΑΔΤ: Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
         (ΑΜΚΑ και ΑΜΑ να πιστοποιούνται από διαφορετικά έγγραφα το καθένα)
  • Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α' 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19,
   • ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256),
   • ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου (βεβαίωση νόσησης) της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει,
   • ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας,

    ή βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR test), έως 72 ώρες πριν την παρουσίαση τους, η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται.

   

  ΟΣΟΙ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  που αφορούν σε Δημόσιο, ΟΤΑ, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. και ΔΕΚΟ κεφ. Α ́ του Ν.3429/2005 των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειόμενων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου).

  Απαραίτητη προϋπόθεση για την αναγνώριση των ανωτέρω προϋπηρεσιών είναι να μην έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

  Σε εφαρμογή των παραπάνω, οι αναπληρωτές/τριες εκπαιδευτικοί μπορούν να καταθέσουν αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας επισυνάπτοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας από τον φορέα απασχόλησης, από την οποία να προκύπτει με απόλυτη σαφήνεια:

  α) η νομική μορφή του φορέα και αν υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 7 του Ν.4354/2015 και
  β) η σχέση εργασίας του υπαλλήλου, η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησε, οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο), με αναφορά στο υποχρεωτικό    ωράριο εργασίας που ίσχυε για τον αντίστοιχο κλάδο υπαλλήλων κατά την περίπτωση προσφοράς προϋπηρεσίας με μειωμένο ωράριο καθώς και η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών.

  1. Αντίγραφα των συμβάσεων εργασίας.
  2. Φωτοτυπία ενσήμων ΙΚΑ για τη συγκεκριμένη προϋπηρεσία.
  3. Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι η προϋπηρεσία που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος

   

  ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ

  • Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή (Προσοχή στην ορθή συμπλήρωση των ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και Α.Μ. ΕΦΚΑ τα οποία αφορούν στον ίδιο τον/την αναπληρωτή/τρια καθώς και στη συμπλήρωση του πεδίου « Υπηρεσία ΟΑΕΔ» σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια λαμβάνει επίδομα ανεργίας)
  •      Το Δελτίο Απογραφής αναπληρωτή πρέπει να αποσταλεί στο e-mail του τμήματος Οικονομικού (oikonomiko@dipe.ima.sch.gr) αυθημερόν.
        Σε περίπτωση που ο αναπληρωτής δηλώνει προστατευόμενα τέκνα, επισυνάπτεται μαζί με το Δελτίο Απογραφής και Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην επιλογή του εντύπου του δελτίου απογραφής, το οποίο πρέπει να συμφωνεί με το έργο στο οποίο προσλήφθηκε ο καθένας.
  • Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας (Συμπληρώνεται και πρωτοκολλείται στα σχολεία τοποθέτησης-ανάληψης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας ΚΑΙ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΑΜΕΛΛΗΤΙ ΣΤΟ MYSCHOOL ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΕΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ)
  • Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας (Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)
  • Αίτηση αναγνώρισης συνάφειας μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (ΜΟΝΟ σε περίπτωση που δεν είναι προσόν πρόσληψης - Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας)
  • Υπεύθυνη Δήλωση περί μη άσκησης ποινικής δίωξης κ.λ.π.
  • Υπεύθυνη δήλωση με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνετε ότι η προϋπηρεσία που επιθυμείτε να αναγνωρίσετε δεν έχει ήδη χρησιμοποιηθεί για τη χορήγηση καμίας άλλης οικονομικής παροχής (καταβολή αποζημίωσης) ή αναγνώρισης συνταξιοδοτικού δικαιώματος
  • Αίτηση για χορήγηση άδειας μειωμένου ωραρίου, άδεια λοχείας κλπ. (Επισυνάπτεται- Πρωτοκολλείται στο σχολείο τοποθέτησης την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας και αποστέλλεται αυθημερόν στο e-mail της Διεύθυνσης). Σε περίπτωση μη χρήσης της ανωτέρω άδειας, πρέπει να αποσταλεί Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να αναφέρεται.

  Παρακαλούνται:

  • Όσες αναπληρώτριες έχουν παιδί έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου ωραρίου να υποβάλουν αντίστοιχη αίτηση (Επισυνάπτεται) καθώς και 2 (δύο) Υπεύθυνες Δηλώσεις (μια της ιδίας και μία του συζύγου) ότι δεν έχουν κάνει χρήση της άδειας ανατροφής. 
   Σε περίπτωση που δε θέλουν να κάνουν χρήση της ανωτέρω άδειας, αποστέλλουν Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία το αναφέρουν.
  • Όσες αναπληρώτριες διανύουν περίοδο κύησης, να το αναφέρουν επισημαίνοντας την Π.Η.Τ. στο Δελτίο Απογραφής Αναπληρωτή.
  • Σε περίπτωση τέκνου που σπουδάζει, για τη χορήγηση οικογενειακού επιδόματος, απαιτείται πρόσφατη βεβαίωση σπουδών από το Πανεπιστήμιο/Σχολή που φοιτά . ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ Η ΦΟΙΤΗΣΗ ΥΠΕΡΒΑΙΝΕΙ ΤΗΝ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΟΥ ΟΡΙΖΕΙ Ο ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΣΧΟΛΗΣ, ΔΕ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΤΩ ΑΝΩΤΕΡΩ ΕΠΙΔΟΜΑ.

  Τα παρακάτω έντυπα θα πρέπει να συμπληρωθούν και να κατατεθούν στη σχολική μονάδα τοποθέτησης, μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά.

  Απαραίτητα έντυπα για ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΤΙΚΟΥΣ, τα οποία είναι ταξινομημένα ανα έργο.

  Απαραίτητα έντυπα για ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ Ε.Ε.Π. και Ε.Β.Π. , τα οποία είναι ταξινομημένα ανα έργο.

   

   

 • Έντυπα αιτήσεων χορήγησης αδειών μονίμων +

   

 • Έντυπα αποφάσεων χορήγησης αδειών μονίμων +
 • Δικαιολογητικά μονίμων εκπαιδευτικών και αναπληρωτών του τακτικού προϋπολογισμού (όχι ΕΣΠΑ), για αποζημίωση δαπάνης οδοιπορικών +
  Σύμφωνα με τα
  α) άρθρα 8, 9 της υποπαραγράφου Δ9 Κεφ. Α του Ν.4336/2016 (ΦΕΚ 94, τ.Α΄, 14-8-2015) και β) 2/74450/ΔΕΠ/24-11-2015 εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών.
  στους εκπαιδευτικούς, μόνιμους και αναπληρωτές του Τακτικού Προϋπολογισμού (όχι ΕΣΠΑ), που μετακινούνται είτε με ιδιωτικό μεταφορικό μέσο είτε με μέσο μαζικής μεταφοράς, για τη συμπλήρωση του εβδομαδιαίου ωραρίου τους, αναγνωρίζεται δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης, υπό την προϋπόθεση τα σχολεία στα οποία διατίθενται, οι ως άνω εκπαιδευτικοί, να μην βρίσκονται στην έδρα της οργανικής τους θέσης (σχολείο βάσης) ή στον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.
  Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί καλούνται  να καταθέσουν, καταρχήν, σχετική αίτηση (επισυνάπτεται) στη Διεύθυνση Α/θμιας Εκπαίδευσης Ημαθίας έως την Παρασκευή  23 Σεπτεμβρίου 2022.
  Οι αιτήσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά (υπογεγραμμένες - σκαναρισμένες) στο e-mail του Οικονομικού τμήματος: oikonomiko@dipe.ima.sch.gr.
   Η κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών θα γίνεται με ευθύνη των ιδίων  εκπαιδευτικών στο οικονομικό τμήμα της Υπηρεσίας μας ως εξής: 
  1. για το διάστημα από 13-9-2022  μέχρι 31-10-2022, έως την Παρασκευή  4 Νοεμβρίου 2022. (όλα τα δικαιολογητικά).
  2. για το διάστημα από 1-11-2022 μέχρι 23-12-2022,  έως την Παρασκευή   13 Ιανουαρίου 2023. (όλα τα δικαιολογητικά).
  3. για το διάστημα από 9-1-2023 μέχρι 31-3-2023 έως την Παρασκευή  7 Απριλίου 2023. (όλα τα δικαιολογητικά). 
  4. για το διάστημα από 1-4-2023 μέχρι 15-6-2023 έως την Τετάρτη  21  Ιουνίου 2023. 
   Οι δαπάνες πληρωμής οδοιπορικών θα υποβάλλονται από την Υπηρεσία μας στην Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου Ν. Ημαθίας (Δ.Υ.Ε.Ε.) και μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και ενταλματοποίηση της δαπάνης, η πληρωμή τους θα γίνεται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών.
   Εφιστούμε την προσοχή των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικών για την πιστή τήρηση του παραπάνω χρονοδιαγράμματος κατάθεσης δικαιολογητικών, ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις και πιθανή αδυναμία πληρωμής.   
   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 
   Α. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ  Ι.Χ.Ε. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ :
  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφα αναφορών ανάληψης υπηρεσίας ( από όλα τα σχολεία).
  3. Ημερολόγια πραγματοποίησης μετακινήσεων (επισυνάπτεται).
  4. Αντίγραφα προγραμμάτων σχολείων (από όλα τα σχολεία).
  5. Υπεύθυνη δήλωση  του Ν. 1599/1986   στην οποία δηλώνονται τα στοιχεία και η ιδιοκτησία του Ι.Χ. αυτοκινήτου (επισυνάπτεται).
  6. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος  από την οποία να προκύπτει η μόνιμη κατοικία.
  7. Βεβαίωση χιλιομετρικής απόστασης για όλες τις διαδρομές (από το διαδίκτυο: https://kmd.ggde.gr).
  8. Φωτοαντίγραφο του  διπλώματος οδήγησης.
  9. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος, η οποία πρέπει να είναι στο όνομα του/της εκπαιδευτικού ή στο όνομα του/της συζύγου (για έγγαμους). 
  10. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας (ΙΒΑΝ) λογαριασμού μισθοδοσίας.      
  Β. ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΜΕ  Δ.Χ.Ε.  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ :
  Σε περίπτωση μετακίνησης του/της εκπαιδευτικού με Δ.Χ. αυτοκίνητο (λεωφορείο, τρένο, αστικό),  απαιτούνται  τα δικαιολογητικά:
  1. Αίτηση (επισυνάπτεται).
  2. Αντίγραφα αναφορών ανάληψης υπηρεσίας (από όλα τα σχολεία).
  3. Ημερολόγια πραγματοποίησης μετακινήσεων ( επισυνάπτεται).
  4. Αντίγραφα προγραμμάτων σχολείων (από όλα τα σχολεία).
  5. Αποκόμματα εισιτηρίων.
  6. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος από την οποία προκύπτει η μόνιμη κατοικία.
  7. Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας (ΙΒΑΝ) λογαριασμού μισθοδοσίας. 
  ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι αναφορές ανάληψης υπηρεσίας, οι ημερολογιακές καταστάσεις μετακινήσεων και η υπεύθυνη δήλωση, πρέπει να προσκομίζονται εις διπλούν. Επίσης τα προγράμματα των σχολείων και οι αναφορές ανάληψης υπηρεσίας, πρέπει οπωσδήποτε να είναι ακριβή αντίγραφα.
  Δύναται να ζητηθεί οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κρίνει απαραίτητο η Δ.Υ.Ε.Ε. για την αναγνώριση, έγκριση και ενταλματοποίηση της σχετικής δαπάνης.